มีนาคม 5, 2024
หน้าแรก แท็ก ราชกิจจาฯ

แท็ก: ราชกิจจาฯ

E-sports

ราชกิจจาฯ เผยประกาศให้ E-sports เป็นกีฬาอาชีพ อย่างเป็นทางการ

0
มีผลแล้ว! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "E-sports" เป็นกีฬาอาชีพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดระบุว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556...